szkoly artystyczne / szkoła muzyczna

Szkoły muzyczne


   
Szkoła muzyczna - placówka, która zajmuje się nauczaniem muzyki w szerokim ujęciu. Szkoły muzyczne mogą specjalizować się jedynie w tej dziedzinie sztuki, mogą także być połączone z normalnym typem szkoły (szkoła muzyczna ogólnokształcąca). Aktualnie w Polsce istnieją III stopnie nauczania muzycznego.


Pierwszy stopień (I°)
Muzyczna podstawówka, najczęściej  6-letnia, ale prowadzone są także 4-letnie. Pierwszy stopień obejmuje 6-letnią naukę na instrumencie głównym oraz kształcenie słuchu. Przez 3 lata uczeń musi oponować podstawowe zasady rytmiki i zapoznać się z muzycznymi addycjami. Dodatkowo przez 2 lat prowadzone są lekcje z fortepianu i akompaniament.

Drugi stopień (II°)
Muzyczna szkoła średnia, ukierunkowana wyłącznie na zajęcia muzyczne. Placówki dzielone są na specjalistyczne kierunki: instrumentalny, wokalny, rytmiczny i lutniczy, czyli nauka budowy instrumentów smyczkowych. Do obowiązkowych zajęci prócz przedmiotu głównego prowadzone są lekcje słuchu, fortepian, historia muzyki, harmonia, chór lub orkiestra, literatura, zasady muzyki, formy muzyczne. Ten typ edukacji panuje na wydziale instrumentalnym, gdzie nauka trwa 6 lat. Na kierunku śpiewu, program jest odpowiednio skrócony, gdyż edukacja dobiega końca po 4 latach. Drugi stopień kończy się egzaminem, po którym można uzyskać dyplom zawodowy. Na wydziale instrumentalnym wygląda to podobnie jak na maturze: egzamin z instrumentu i egzaminy pisemne lub ustne z przedmiotów teoretycznych.

Akademie muzyczne (III°)
Muzyczna szkoła wyższa, nauka trwa 5 lub 6 lat. Wyrówna się kilka wydziałów akademii: kompozycja, teoria muzyki i rytmika, reżyseria dźwięku, dyrygentura, instrumentalistka, wokalistyka oraz edukacja muzyczna. Prócz zajęci typowo muzycznych, każdy student uczęszcza na zajęcia ogólne i humanistyczne. Nauka kończy się uzyskanie stopnia magistra. W programie 6-letnim o kierunku instrumentalnym, głownie prowadzone są zajęcia z wybranego instrumentu oraz dodatkowo lekcje z umuzykalnienia.


Polityka Prywatnosci | Szkoła muzyczna
prepaid phone cards